Pro-Hurt

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

  1. SŁOWNICZEK

Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”), normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Firmę PRO-HURT WIŚNIEWSCY Sp. J. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 18; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000847288; REGON: 386487260, zwanego dalej „Sprzedającym”, na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „Kupującym”,  zawierających ze Sprzedającym umowę sprzedaży, i/lub świadczenia usług na podstawie zamówienia złożonego Sprzedającemu na zasadach określonych w poniższych OWS.

Doręczenie OWS – następuje z chwilą przesłania oferty i akceptacji jej warunków, OWS dostępne jest pod adresem elektronicznym: https://www.pro-hurt.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/

Akceptacja OWS – następuje z chwilą akceptacji oferty jak i z chwilą złożenia zamówienia, zawarciem umowy kupna sprzedaży.

Udostępnienie OWS – OWS dostępne jest pod adresem elektronicznym https://www.pro-hurt.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/

Forma pisemna – zwykła forma pisemna, której mowa w art. 78 kodeksu cywilnego, forma elektroniczna, której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, a także forma równoważna, za którą uznaje się wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę (imię i nazwisko, e-mail) i korzysta z adresu zawierającego domenę firmową Sprzedającego lub Kupującego. Jeśli w niniejszych OWS mowa o oświadczeniach składanych na piśmie, należy przez to rozumieć składanie oświadczeń w zwykłej formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego.

Kupujący – osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, dokonująca Zamówienia w celu zakupu Towarów.

Strony – za strony niniejszej umowy uważa się Sprzedającego i Kupującego.

Towar – Produkty i Usługi znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego, wraz z kartami technicznymi znajdującymi się na stronie sprzedawcy (w liczbie pojedynczej lub mnogiej zależnie od kontekstu użycia w ramach poszczególnych punktów niniejszych OWS).

Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze złożenia Zamówienia zgodnie z niniejszym OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego, porozumienia na piśmie.

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U.2022.1360 z późniejszymi zmianami).

Dostawa – dostarczenie towarów lub usług pod wskazany adres z zamówienia, lub do siedziby firmy.

Zamówienie – akceptacja oferty Sprzedającego lub czynności mające na celu zamówienie Towarów, powzięcie zobowiązań wynikających z Umowy w szczególności zapłatę za dostarczone Towary przez Sprzedającego, cokolwiek nastąpi pierwsze.

Gwarancja – gwarancja jakości

Reklamacja –roszczenie zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej z tytułu wad Towaru

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze OWS są wiążące zarówno dla Sprzedającego, jak i dla Kupującego. Przedstawione przez Kupującego warunki handlowe nie wiążą Sprzedającego, chyba że wprost potwierdzi ich zastosowanie. Jeżeli pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostanie zawarta odrębna Umowa potwierdzona pismem przez obie strony to w przypadku rozbieżności pomiędzy OWS a Umową znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.

2. Zawarcie standardowej umowy sprzedaży następuje poprzez akceptację oferty Sprzedającego przez Kupującego lub złożenie zamówienia przez Kupującego.

3. Oferta Sprzedającego nie może być zmodyfikowana przez Kupującego.

4. Przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania.

5. W przypadku tożsamych lub znoszących się wzajemnie warunków OWS i OWZ Kupującego i Sprzedającego pierwszeństwo i nadrzędność przyjmowane jest z OWS Sprzedającego.

6. Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS Sprzedającego. Forma zamówienia może przyjąć postać zarówno formy pisemnej, elektronicznej np. poprzez list, email, fax jak i telefonicznej oraz ustnej fizycznie złożonej w siedzibie Sprzedającego.

7. Informacje udzielane przez Sprzedającego (ogłoszenia, reklamy, ulotki, cenniki) nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedającego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy/złożenia zamówienia. Każda informacja dotycząca parametrów technicznych produktu (gęstość, objętość, waga, itp.) będzie uznawana za informacje o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, kiedy zostanie potwierdzona w ofercie i/lub potwierdzeniu zamówienia.
Szczegółowe wymagania Kupującego będą obowiązywały jedynie wtedy, kiedy zostały potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.

8. Cena sprzedaży podana przez Sprzedającego jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującą stawka podatku.

9. Termin realizacji zawarty w ofercie handlowej jest określony na dzień jej sporządzenia i może ulec zmianie.

10. Kupujący nie może przenieść na inny podmiot wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej ze Sprzedającym umowy bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej.

11. W razie, gdy Sprzedający poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kupującego bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony wcześniej towar, Sprzedający ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczaniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiedzy na temat zaistnienia podstawy do odstąpienia.

 

OFERTY HANDLOWE

 

1. Oferty handlowe przedstawiane są przez Pro-Hurt lub przez uprawnionych do tego pracowników na rzecz Kupującego zgodnie z ustaleniami.

2. Pochodząca od Sprzedającego oferta, o której mowa w niniejszych Warunkach, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz dokument informacyjny służący za zaproszenie do zawarcia umowy. Treść oferty nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Pro-Hurt. Termin wskazany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi o przyjęciu przez Sprzedającego zobowiązań związanych z jego wskazaniem.

3. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni kalendarzowych od daty oferty, chyba że treść tego dokumentu stanowi inaczej. Podawane ceny są cenami netto – bez VAT i innych opłat i podatków. Ceny nie zawierają kosztów transportu, opakowań i innych niestandardowych kosztów, w tym związanych z realizacją zamówienia i dostawy. Cena może być uzależniona od innych czynników mających wpływ na wartość PRODUKTU na dzień dostawy i w ofercie jest to jednoznacznie wskazane.

4. Dostawy o skróconym terminie realizacji zwane dostawami awaryjnymi podlegają prawu naliczenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia w tym trybie.

 

ZAWARCIE UMOWY/ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienie może być złożone jedynie w poniższych formach:

2. Drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Sprzedającego;

3. Drogą pocztową na adres Sprzedającego;

4. Telefonicznie;

5. Fizycznie w siedzibie Sprzedającego.

6. Zamówienie musi zawierać:

Dane Kupującego: nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, nr telefonu, adres e-mail;

Zamawiane produkty wraz z ilością, ceną, terminem realizacji, warunkami dostawy/odbioru;

7. W przypadku zamówienia składanego u Sprzedającego po raz pierwszy Kupujący załącza do niego kopie dokumentów rejestrowych.

8. W przypadku stałej współpracy z Kupującym, polegającej na sprzedaży towaru o charakterze ciągłym, zamówienie nie musi zawierać ceny produktu, a jedynie może odsyłać do aktualnych cen sprzedaży, wcześniej przedstawionych przez Sprzedającego.

9. Kiedy termin realizacji nie został określony, Kupujący stawi się po odbiór zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Sprzedającego o takiej możliwości. Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia ponosi Kupujący, chyba że zostało ustalone inaczej.

10. Kupujący nie może jednostronnie zrezygnować ze złożonego zamówienia.

11. Sprzedający może odmówić Kupującemu przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku, kiedy Kupujący ma nieuregulowane zobowiązania wobec Sprzedającego.

 

DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 

1. Odbiór zamówienia przez Kupującego jest możliwy po uprzednim otrzymaniu takiej informacji od Sprzedającego.

2. Terminy dostaw podane w ofercie czy też potwierdzeniu zamówienia są terminami orientacyjnymi. Jeżeli Kupujący nie wskazał innego miejsca do rozładunku przyjmuje się, że miejscem tym jest siedziba lub magazyn Kupującego. O dokładnym terminie dostawy Sprzedający poinformuje pocztą elektroniczną na wyraźną prośbę Kupującego. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia, w przypadku dostawy transportem Sprzedającego po dostawie. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie towaru jedynie w przypadku wyłącznej winy Sprzedającego oraz tylko do wartości niedostarczonej części Zamówienia.

3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego, chyba że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru. Przy czym uznaje się, że osoby odbierające towar w siedzibie Sprzedającego mają upoważnienie Kupującego do odbioru towaru.

4. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy, WZ – specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.

5. Jeżeli w momencie odbioru towaru od pracownika Pro-Hurt bądź przewoźnika Kupujący stwierdzi różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też stwierdzi uszkodzenie towaru lub jego opakowania, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego lub do specyfikacji towaru lub też sporządzić odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem kierowcy/przewoźnika, a następnie poinformować o tym Sprzedającego w formie pisemnej. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:

6. Rezygnację Kupującego z przysługujących mu uprawnień – w przypadku uszkodzeń towaru;

7. Zgodę Kupującego na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością a tym, który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

8. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

9. W przypadku nieodebrania towaru, Sprzedający może żądać od Kupującego zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie towaru. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia na magazynowanie nieodebranego towaru będzie wynosiła 0,5 % wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień jego magazynowania, chyba że Sprzedający udokumentuje, że poniósł wyższe koszty – wówczas może żądać od Kupującego zwrotu tych wyższych kosztów. Nieodebranie towaru przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny, chyba że Strony umówią się inaczej.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawa towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności, jeśli spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, strajk, zarządzenie władz (w tym embarga handlowe) – również, jeśli te przyczyny wystąpiły po stronie dostawcy Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.  Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

11. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towaru dostarczonego zgodnie z umową.

 

PŁATNOŚCI

 

1. Płatność za zrealizowane zamówienie powinna nastąpić bez potrąceń w terminie podanym na fakturze.

2. Faktury VAT wystawiane są w PLN. Sprzedający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w walucie innej niż PLN, co wymaga indywidualnych ustaleń pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

4. Strony wyłączają niniejszym również możliwość dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie.

5. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie podanym na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek.

 

GWARANCJA

 

1. Kupujący oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu

2. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, z mocy niniejszych OWS, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, co oznacza, że do zawartej umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady towaru. Sprzedawca może, według swego wyboru, uwzględnić reklamację Kupującego, jeśli uzna ją za uzasadnioną i jeśli spełnione będą warunki poniższe:

3. Reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie i nastąpi to w formie pisemnej;

4. Jeśli reklamacja dotyczy ilości towaru wynikłej z błędnego zapakowania, reklamację należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym po rozładunku, jeśli zaś dotyczy szkody zaistniałej w transporcie – należy ją zgłosić w dniu rozładunku, przy czym niezbędne jest umieszczenie adnotacji o niewłaściwym stanie towaru w momencie rozładunku na liście przewozowym i potwierdzenie przez reprezentanta przewoźnika;

5. Jeśli reklamacja dotyczy jakości towaru, należy ją zgłosić w ciągu tygodnia od dnia wykrycia wady;

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, dopuszcza się możliwość wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zastosowanie upustu. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat;

7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać towar podlegający reklamacji z należytą starannością, tak aby nie nastąpiło jego uszkodzenie lub powstanie braków, jak również utrata właściwości, które ten towar posiada;

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie towaru, szkody powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej;

9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest także posiadanie przez Kupującego dokumentacji fotograficznej ukazującej rodzaj i rozmiar wady dającej podstawę do reklamacji i przekazanie tej dokumentacji Sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy;

10. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy towaru bez zgody Sprzedawcy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Kupującego, z wyłączeniem utraconych korzyści. W żadnym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu szkody poniesionej przez Kupującego nie może przekroczyć ceny sprzedaży netto wadliwych Produktów, uwidocznionej na fakturze VAT.

2. W przypadku dochodzenia roszczeń od Sprzedającego, związanych z Produktami, przez dalszego nabywcę Kupujący jest zobowiązany udzielić Sprzedającemu wszelkich informacji o warunkach przechowywania, transportu i sprzedaży Produktów na rzecz kolejnego nabywcy.

 

PRAWA DO PRODUKTÓW

 

1. W związku z zakupem, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z produktami.

 

SIŁA WYŻSZA

 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej.

2. Zaistnienie siły wyższej zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przewidzianych umową przez czas trwania przyczyny stanowiącej siłę wyższą.

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o jej wystąpieniu, przewidywanych skutkach w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz przewidywanym czasie ich trwania.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu siedziby oraz oddziału, w celach marketingowych Sprzedającego, chyba że wyraźnie wskaże Sprzedającemu, że zgody takiej nie udziela.

2. Zgodnie z rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sprzedający informuje, że:

3. Administratorem danych osobowych Kupującego jest firma PRO-HURT WIŚNIEWSCY Sp. J. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 18, tel.: 32 247 26 87, e-mail: biuro@pro-hurt.pl;

4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu obsługi Zamówienia oraz realizacji i rozliczenia Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także w celach marketingowych Sprzedającego związanych z działalnością Sprzedającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest na podstawie zgody osoby, której dotyczą;

5. Dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione innym podmiotom jedynie zgodnie z obowiązującym prawem i w celach wynikających z przepisów prawa; odbiorcami danych mogą być osoby, do których trafiają działania marketingowe Sprzedającego;

6. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;

7. Podanie przez Kupującego danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla obsługi Zamówienia oraz realizacji i rozliczenia Umowy;

8. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

9. Kupującemu w zakresie przetwarzania danych na postawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres konieczny do obsługi Zamówienia oraz realizacji i rozliczenia Umowy, a także dalszy okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami;

11. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i OWS stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych OWS uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

3. Wszelkie oświadczenia składane przez Kupującego lub Sprzedającego są wiążące dla drugiej strony, jeżeli zostały złożone w formie wymaganej niniejszymi OWS i doręczone drugiej stronie na adres wskazany w Zamówieniu. Jeśli niniejsze OWS wyraźnie nie zastrzega formy złożenia oświadczenia uznaje się, że wymagane jest złożenie oświadczenia na piśmie (w zwykłej formie pisemnej).

4. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia, oświadczenia lub zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.

5. Wszelkie spory pozostające w związku z umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.