Pro-Hurt

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

https://pro-hurt.pl

 

Szanowni Państwo,

 

Dbamy o prywatność odwiedzających stronę internetową https://pro-hurt.pl (zwanych dalej: „Użytkownikami”) i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych
 1. 1. Operatorem serwisu i Administratorem danych osobowych jest spółka Pro-Hurt Wiśniewscy spółka jawna z siedzibą przy ul. Wandy 18, 40-322 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000847288 REGON: 386487260, NIP: 9542816636, zwana dalej „Administratorem danych osobowych”.

 

 1. Każdy Użytkownik może kontaktować się z Administratorem danych osobowych:
  1) pisząc na wskazany powyżej adres siedziby Administratora danych osobowych
  2) wysyłając e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej: biuro@pro-hurt.pl
  3) telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu (+48) 322472687 (opłata według stawek operatora)

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies zawiera obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych o osobach fizycznych tj. Użytkownikach, w ramach ich aktywności na stronie internetowej https://pro-hurt.pl oraz o Użytkownikach, kontaktujących się za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej internetowej https://pro-hurt.pl .

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000) .

 

 1. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danych osobowych nie stanowią informacje czysto statystyczne/zagregowane, których nie da się połączyć z osobą, której dane dotyczą, przykładowo liczba użytkowników danej strony internetowej.

 

 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane przez niego Pani/Pana dane osobowe są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 2. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 3. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 4. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, tak samo jak podawanie danych osobowych przez Użytkowników. Na dalszym etapie współpracy Użytkownika z Administratorem – w szczególności w celu świadczenia usług przez PRO-HURT Wiśniewscy spółka jawna – podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Brak ich podania uniemożliwi przedsiębiorstwu świadczenia oferowanych usług oraz wykonania obowiązków prawnych (np. podatkowych).

 

 1. Każda osoba, której dane przetwarza Serwis, ma prawo żądania od Administratora:

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych).

 

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane osobowe jako osoby fizycznej, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych przetwarza, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO), kontaktowania się za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie https://pro-hurt.pl.

  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych  (podstawa  prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO) w szczególności, w następujących sytuacjach:

– wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa np.: wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa;

-realizacji innych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

 1. c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO) w szczególności, w następujących sytuacjach:

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych osobowych, polegających na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami, również osób trzecich, w przypadku korzystania ze strony internetowej https://pro-hurt.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

– prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenia Użytkowników)

– marketingu bezpośredniego, polegającego m.in. na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat w części „Pliki cookies”) – kiedy Użytkownik wejdzie na stronę internetową https://pro-hurt.pl,, z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych.

– analizy sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika/Klienta po stronie internetowej, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat w części „Pliki cookies”) 


 1. d) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa art. 6 ust.1 lit. a) RODO 

 

III. Zakres gromadzonych danych osób fizycznych oraz innych informacji

 

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać w szczególności następujące dane oraz informacje o osobie fizycznej, której dane dotyczą:

 

 1. a) dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze strony internetowej),

 2. b) dane osobowe udostępniane przez osobę, której dane dotyczą, np. w ramach kontaktów poprzez e-mail, w szczególności mogą to następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko; w razie potrzeby (firmowe) dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość); adres e-mail; treść przesłanej wiadomości; przedsiębiorstwo, oraz dane przedsiębiorstwa, takie jak na przykład nazwa i adres przedsiębiorstwa, dane te przetwarzane są wyłącznie w celu opracowywania i realizacji skierowanego do Administratora danych osobowych zapytania ofertowego czy też innego zapytania. Tego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 6 ust. 1 f) RODO w celu realizacji złożonego zapytania. Udostępnione informacje przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne w celu opracowania przedmiotowej sprawy.

 3. c) inne dane oraz informacje uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika/Klienta na stronie internetowej strony internetowej https://pro-hurt.pl,  z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych technologii, 

 4. d) dane o użytkowaniu zbierane są automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej https://pro-hurt.pl, jeżeli Użytkownik nie korzysta z formularzy kontaktowych zawartych na stronie nie  przekazuje  o sobie informacji, strona internetowa zbiera jedynie te dane, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, aby wizyta na stronie https://pro-hurt.pl, była możliwa. Dane o użytkowaniu: tj.(adres IP (adres protokołu internetowego) komputera, z którego realizowany jest dostęp do strony internetowej; adres internetowy witryny, z której wywołano stronę internetową   https://pro-hurt.pl (tzw. URL pochodzenia); nazwa dostawcy usług, za pośrednictwem którego realizowany jest dostęp do stronę internetową https://pro-hurt.pl nazwa otwieranych plików lub informacji; data i godzina oraz czas ich otwierania; przesyłana ilość danych; system operacyjny i informacje o przeglądarce internetowej komputera uzyskującego dostęp do strony internetową  https://pro-hurt.pl, kod statusu http (np. „zapytanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanych danych”)) protokołowane są w plikach dziennika serwera. Adresy IP i informacje o pliku dziennika są z przyczyn bezpieczeństwa (np. w celu identyfikacji nieupoważnionego dostępu) przechowywane przez Administratora danych osobowych przez ograniczony okres czasu. Dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.

 

 1. Zebrane dane mogą służyć także do ustalania profilu Użytkownika/Klienta i pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej https://pro-hurt.pl do jego potrzeb. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania stroną internetową, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach strony internetowej https://pro-hurt.pl, oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi zbierających informacje np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.  Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika/Klienta. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

 

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator danych osobowych może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika/Klienta.

 

 1. Odbiorcy danych

 

Administrator danych osobowych ujawnia Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim:

 

 1. a) w przypadkach, w których będzie miał ku temu odpowiednią podstawę prawną
 2. b) tj. podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług wyłącznie w zakresie oraz celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. c) co wynika również ze zgody udzielonej przez Panią/Pana jako Użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Panią/Pana na stronie internetowej poprzez 

– wejście przez Użytkownika na stronę internetową z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych – odbiorcy danych: podmioty zapewniające usługi marketingowe oraz kampanie marketingowe;

– wejście przez Użytkownika na stronę internetową z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych – odbiorcy danych: podmiot ułatwiający optymalizację strony internetowej,
– kontakt przez Użytkownika  przy pomocy formularzu kontaktowego – odbiorcy danych: podmiot odpowiadający na zapytanie.


 1. Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 2. Czas, przez jaki Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych.
  1) w przypadku, gdy Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2) w przypadku, gdy Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

 1. Pliki cookies
 2. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z niniejszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać niniejszą stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron internetowych. 
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Microsoft Edge

 

 1. Serwis może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej w szczególności w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (w szczególności – umożliwienie rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb);

– tworzenia statystyk, umożliwiających stwierdzenie, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszenia ich struktury i zawartości.

 

 1. Serwis może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC. oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę  https://pro-hurt.pl, oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. 

 

 1. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC.

 

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Zawartość logów serwera  nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VII. Informacje końcowe

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej.
 2. Administrator danych osobowych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i plików cookies oraz jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Administrator danych osobowych będzie związany takimi Kodeksami).  Zmiany niniejszej Polityki prywatności będą dokonywane w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Administrator danych osobowych przetwarza dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych.